Το πρότυπο FSSC 22000 σημαίνει Food System Safety Certification. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει βασικά στοιχεία του ISO 22000:2005 και του PAS 220:2008. Το PAS 220:2008 συντάχθηκε με σκοπό να καθοριστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τις βασικές συνθήκες και δραστηριότητες μιας εταιρίας τροφίμων. Κύριος σκοπός του είναι η διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος.

Το πρότυπο FSSC θεωρείτε ισοδύναμο με τα αντίστοιχα πρότυπα BRC Global Standards, το IFS Food Standard και SQF Code. Απευθύνεται σε όλες τις εταιρίες τροφίμων που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή, την επεξεργασία και την τυποποίηση τροφίμων.

 

Για την υλοποίηση του προτύπου πραγματοποιήσαμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Καθιέρωση διαχειριστικών διαδικασιών όπως απαιτούνται από το ISO 22000:2005.

  2. Βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και συνθηκών όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία και των προ απαιτούμενων (PRPs) που καθορίζονται στο PAS 220:2008.

  3. Ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένης ομάδας για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος και για την παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος.

  4. Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, και παρακολούθησή του με σκοπό την καθιέρωση διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών.

  5. Συνεχείς εκπαιδεύσεις προσωπικού με σκοπό να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας.